Kita la bisearica

28 Dec

Spune Kita sh-iara spuni,
Iar fărtatsilji de-anvârliga,
Teshi la stani, tuts lu-ascultă,
Până njelu s-li si frigă.

Spuni Kita:O lo-lji tat-su
Tsi nji-vidzură ocljii aseară,
Căndu neshu la băsearică
Ca s-aprindu sh-eu tseară.

Tse-sh-fu mare, bre, bisearica!
Nu spuni câtă-i mari.
Sh-tsi s-vedz nuntru?Thamă,frate!
Iu s-mutreshti,mintea ts-keare.

Sh-lumi! Lumi cătâ s-caftsâ,
Sh-cănda-i mută, văr nu greashti.
Mash doi oaminji tut s-incaci.
Tatsi un, alant zburashti.

Oi fârtate!, antreb vitsinlu.
Atselji doilji tsi s-vârghescu?
Tsi s-tsâ creapă! el nji-u toară,
Nu vedz oarbe? Psăltisescu!

Sh-ia ,di naparti di ushi
Iasi un cu barba mari,
Sh-nishti stranji, cum nu-i vârnu.
S-lu-afli noaptea, ljeai lăhtarea.

Tsăni-n mănâ un ca cloput
Sh-tut asună sh-fudzi ndreptu.
Căti shapti…tutâ lumea
Bagâ mănjili tut pri keptu.

Tuts s-aplecă,s-trag din cali,
Nu-ari un s-lji sta dininte.
Dzăcu:Sâ s-aproaki mashi di mini
Sh-am s-lu-adar eu s-tsănă minti.

Nu-nji ljeau oclji iu si-dutsi,
Căndu ia-ljea ninga mini.
Tsi-u mâc pânea, tsi-nji dzâc Kita,
Si-mi-asparim eu di tini?

Mut cârligu, nu-lji dau oară,
Sh-pân si shutsă s-mi mutrească,
U mâcă , si-lji facâ ghini,
Ună -n cap picurărească.

Tse tsâ s-pari?, lji-u-am atumtsea,
Nu-aflashi om si-lji hibâ frică.
Tsăni minti: unui Kita,
Tsi cu dintsii ti disică.

El zgileashti, iar alantsâ
S-sâlâghescu tuts pri mini.
Vrea s-mi-acatsâ s-nji-umflâ kealea,
Nu vrea s-iasâ lucrul ghini.

Fuga Kita, fac atumtsea,
Sh-pân s-dzătsi tsintsi ies dit hoară.
Fu ca zori pân loai dzeana,
A s-mi acatsă ei nafoară.

Dip kirută dusi tseara.
Vream s-nji-agiutâ la furari
Ma, nu-ndreapsim, ved, cu ayilji,
Elji câfta, vahi, cama mari.

Ore, frate, tsi s-lji-u dzâtsim?
Nu-i trâ fugă di la oi.
Va s-lji-ai lucrili curati
La bisearitsi nu-i di noi.

 

 

 

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

 

Anunțuri

Un răspuns to “Kita la bisearica”

  1. George 13 Martie 2013 la 12:49 #

    Exemplu de limba remena de la aromanii din Grecia si Albania
    Inteleg aproape toata conversatia in romaneste. Sincer acum, ascultati si voi.

    Vorbim aceeasi limba si suntem toti frati, daco-romanii, aromanii(remenii), megleno-romanii si istro-romanii.

    pi remenesti !! bana anosta!! viata noastra

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: